EN|VN

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của VIC

16-07-2019

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Mã ISIN: VN000000VIC9

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và cổ tức ưu đãi cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2019

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/08/2019 đến ngày 30/10/2019
- Địa điểm thực hiện:   Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Trân trọng cảm ơn

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Quang.