EN|VN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

20-09-2019

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Mã ISIN: VN000000VIC9

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2019

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/10/2019 đến ngày 30/11/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến:  Tái cơ cấu công ty con và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

TẬP ĐOÀN VINGROUP- CÔNG TY CP

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN VIỆT QUANG