EN|VN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN

10-04-2020

Tập đoàn Vingroup xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Mã ISIN: VN000000VIC9

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tập đoàn Vingroup sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tập đoàn Vingroup sẽ thông báo sau
- Nội dung:
+ Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
+ Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trân trọng thông báo!

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Quang (đã ký)