EN|VN

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

21-07-2020

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Mã chứng khoán: VIC
Mã ISIN: VN000000VIC9
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2020
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/08/2020 đến ngày 08/09/2020
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc chào bán và niêm yết Trái phiếu ra thị trường quốc tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.


Trân trọng!
Tổng Giám đốc
Nguyễn Việt Quang (đã ký)