EN|VN

Thông báo chào bán đợt 2 trái phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/1/2021

20-02-2021

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 19/01/2021

2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

    - Bản cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

4. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5. Phụ lục II. Các hồ sơ phê duyệt nội bộ

    - Phụ lục IIa: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng
    - Phụ lục IIb: Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán
    - Phụ lục IIc: Quyết định của TGĐ về việc thông qua số lượng Trái Phiếu tối thiểu
    - Phụ lục IId: Quyết định của TGĐ về việc thông qua điều khoản và điều kiện về đối tượng nhà đầu tư mua Trái Phiếu

6. Phụ lục III: Điều lệ Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

7. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính

    - Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018

    - Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

    - Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019

    - Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019

    - Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV năm 2020

    - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020

8. Phụ lục V: Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành gần nhất

9. Phụ lục VI: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư

10. Phụ lục VII: Các Hợp đồng Đại diện Chủ sở hữu Trái Phiếu

    - Hợp đồng đại diện VICB2024001 

    - Hợp đồng đại diện VICB2024002