EN|VN

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 2 - TRÁI PHIẾU VICH2325005) THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SỐ 198/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP NGÀY 25/07/2023.

26-12-2023

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/7/2023

2. Công văn chấp thuận mở bán đợt 2

3. Thông báo chào bán Trái Phiếu VICH2325005 ra công chúng

4. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30.06.2023 và các phụ lục đính kèm (Đợt 1)

5. Bản cập nhật thông tin Bản Cáo Bạch ngày 22.12.2023 (Đợt 2)

6. Các phụ lục đính kèm Bản cập nhật Bản Cáo Bạch ngày 22.12.2023

Phụ lục 1: Báo cáo tài chính

Phụ lục 1a: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ Quý III năm 2023;

Phụ lục 1b: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý III năm 2023;

Phụ lục 1c: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023;

Phụ lục 1d: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023;

Phụ lục 2: Các hồ sơ phê duyệt

Phụ lục 2a: Nghị quyết HĐQT số 28/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 23/10/2023 phê duyệt việc thay đổi các đối tác liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 của Vingroup và các vấn đề liên quan;

Phụ lục 2b: Quyết định TGĐ số 025/2023/QĐ-TGĐ-VINGROUP ngày 24/10/2023 quyết định chi tiết Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu VICH2325005;

Phụ lục 2c: Quyết định TGĐ số 027/2023/QĐ-TGĐ-VINGROUP ngày 25/10/2023 quyết định chi tiết bộ hồ sơ đăng ký chào bán thay đổi của Trái Phiếu VICH2325005;

Phụ lục 2d: Quyết định TGĐ số 029/2023/QĐ-TGĐ-VINGROUP ngày 26/10/2023 phê duyệt triển khai Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023;

Phụ lục 3: Các Hợp đồng/Thỏa thuận

Phụ lục 3a: Hợp đồng đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số 01/2023/DLPH/VIC-TCBS được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ngày 23/10/2023;

Phụ lục 3b: Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dịch vụ số 08/2023/NHĐT-SSIHO được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ngày 16/10/2023;

Phụ lục 3c: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng số VICH2325005/SSI-VIC/BHA/BBTL được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ngày 16/10/2023;

Phụ lục 3d: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 04/2023/BHA/VIC-TCBS được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ngày 15/12/2023;

Phụ lục 4: Các tài liệu khác liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Phụ lục 4: Nghị quyết ĐHĐCĐ VinFast số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINFAST ngày 20/09/2023 thông qua việc điều chỉnh về nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người liên quan.