EN|VN

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc của Trái phiếu VICB2023001

06-01-2024

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc của trái phiếu VICB2023001 với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC121003

Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024

Lý do và mục đích: Thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc trái phiếu (từ và bao gồm ngày 18/11/2023 đến và không bao gồm ngày 18/02/2023)

Lãi suất: 10,000%/năm

Tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được nhận 102.547,945 VNĐ

Ngày thanh toán: 19/02/2024 (do ngày 18/02/2024 không phải ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện:  

● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 19/02/2024.

Trân trọng thông báo!