EN|VN

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 của các Trái phiếu VICH2325004

23-01-2024

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 của Trái phiếu VICH2325004 với các thông tin như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành: TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Mã chứng khoán: VIC123028 

Mệnh giá:  100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng:  02/02/2024

Lý do và mục đích:  Thanh toán lãi Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024) 

Lãi suất :  14,5%/năm

Tỷ lệ thanh toán: 01 Trái phiếu được nhận  7.230,137 VND 

Ngày thanh toán: 29/02/2024

Địa điểm thực hiện: 

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 29/02/2024.

Trân trọng thông báo!