EN|VN

VIC: Thông báo thay đổi niêm yết

19-01-2012

Căn cứ Quyết định số 08/2012/QĐ-SGDHCM và Thông báo số 21/2012/TB-SGDHCM ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vincom trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

• Loại chứng khoán                      : Cổ phiếu phổ thông
• Mã chứng khoán                       : VIC
• Mệnh giá trước khi thay đổi: 10.000 đồng
• Mệnh giá sau khi thay đổi: 10.000 đồng
• Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 391.149.893 cổ phiếu (Ba trăm chín mươi mốt triệu một trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm chín mươi ba cổ phiếu)
• Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 549.383.305 cổ phiếu (Năm trăm bốn mươi chín triệu ba trăm tám mươi ba ngàn ba trăm lẻ năm cổ phiếu)
• Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết: 5.493.833.050.000 đồng (Năm ngàn bốn trăm chín mươi ba tỷ tám trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi ngàn đồng) 
• Lý do thay đổi niêm yết: nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl
• Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/01/2012
• Ngày chính thức giao dịch: 03/02/2012