EN|VN

VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22-02-2012

Công ty Cổ phần Vincom thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Vincom

- Trụ sở chính: 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3974 9999

- Fax: (84-4) 3974 8888

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vincom

- Mã chứng khoán: VIC

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/3/2012

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/03/2012 – 28/04/2012

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Vincom

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.


Trân trọng thông báo!

TM. Công ty Cổ phần Vincom

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG