EN|VN

Thông báo: (V/v Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012)

25-03-2012

THÔNG BÁO

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012)

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vincom

2. Mã chứng khoán: VIC

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mênh giá: 10.000 đồng

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2012

6. Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

7. Nội dung cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

- Tỷ lệ thưc hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thưc hiện dự kiến : Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG