EN|VN

Công ty CP Vincom: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2012

11-04-2012

Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Vincom xin mời Quý vị tải về theo danh mục dưới đây:

1. Giấy mời họp ĐHCĐ thường niên 2012

2. Chương trình họp ĐHCĐ thường niên

3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội Cổ đông

4. Dự thảo Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát Công ty CP Vincom nhiệm kỳ mới

4.1 PL1: Mẫu 1: Văn bản tự ứng cử Ban Kiểm soát

4.2 PL1: Mẫu 2: Văn bản đề cử Ban Kiểm soát

5. Báo cáo Công tác Quản lý Kinh doanh năm 2011 của HĐQT Công ty CP Vincom

6. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2012

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát

8.1 Báo cáo tình hình Tài chính năm 2011

8.2 Báo cáo kiểm toán năm 2011

9. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và phương án tăng vốn điều lệ

10. Báo cáo tình hình phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế

11. Tờ trình chuyển trụ sở Công ty CP Vincom về Khu đô thị Sinh thái Vincom Village

12. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CP Vincom

13. Tờ trình phê duyệt thù lao cho Thành viên HĐQT và ban Kiểm soát

14. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2012

15. Báo cáo tình hình triển khai dự án

16. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012

18. Giấy Ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Dùng cho Cổ đông cá nhân)

19. Giấy Ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Dùng cho Cổ đông pháp nhân)

20. Mẫu Thẻ Biểu quyết