EN|VN

Thông báo chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế giá trị vốn gốc 185 triệu USD đáo hạn năm 2017

18-04-2012

Ghi chú: Tài liệu này không phải là tài liệu chào bán chứng khoán tại Mỹ hay bất cứ nơi nào khác. Chứng khoán của Công ty hiện không đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ 1993 đã sửa đổi (“Đạo luật chứng khoán”), và có thể không được chào bán hoặc bán tại Mỹ, trừ phi được miễn trừ khỏi, hoặc trong một giao dịch không phải chịu các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán này. Sẽ không có bất cứ đợt chào bán chứng khoán ra công chứng nào được tiến hành tại Mỹ.

Chi tiết tài liệu, Quý vị vui lòng xem tại đây