EN|VN

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản

28-05-2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Căn cứ Thông báo số 539/2012/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/5/2012, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

2. Mã chứng khoán: VIC

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/6/2012

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2012

7. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2011 và Quý I năm 2012 bằng cổ phiếu;

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

8. Nội dung cụ thể:

8.1 Chi trả cổ tức năm 2011 và Quý I năm 2012 bằng cổ phiếu:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 151.080.409 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 275 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ được nhận 275 cổ phiếu mới), trong đó:

+ Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 là: 1.000:124 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ được nhận 124 cổ phiếu mới).

+ Tỷ lệ trả cổ tức Quý I năm 2012 là: 1.000:151 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ được nhận 151 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức và xuất trình CMND khi tới làm thủ tục tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup, địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần).

8.2 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 13/6/2012 – 13/7/2012

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tập đoàn Vingroup

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Xin bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup;

+ Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP