EN|VN

VIC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

22-06-2012

Căn cứ Quyết định số 82/2012/QĐ-SGDHCM và Thông báo số 609/2012/TB-SGDHCM ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn Vingroup tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: VIC

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 151.078.750 cổ phiếu (Một trăm năm mươi mốt triệu không trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2011 và Quý I năm 2012 cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 539/2012/TB-SGDHCM ngày 25/5/2012

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.510.787.500.000 đồng (Một nghìn năm trăm mười tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 25/6/2012

Ngày chính thức giao dịch: 28/6/2012