EN|VN

VIC: Thông báo điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài xuống 22%

26-09-2012

Căn cứ công văn số 3307/UBCK-PTTT ngày 14/9/2012 của UBCKNN về việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIC của nhà đầu tư nước ngoài và đề nghị của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP tại công văn số 400/2012/CV-VINGROUP ngày 21/9/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán VIC từ 29% xuống 22%

Thời gian điều chỉnh: 26/9/2012