EN|VN

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

20-02-2019

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Mã ISIN: VN000000VIC9

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2019

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 09/03/2019 đến ngày 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup
- Nội dung lấy ý kiến:   Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

Trân trọng thông báo.

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Quang (đã ký)