EN|VN

Thông báo phát hành Trái phiếu VIC122020 ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2018

27-02-2019

Thông tin chi tiết: Xem tại đây
Các tài liệu đính kèm: Xem tại đây.