EN|VN

Tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06-12-2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây:

1.     - Phiếu lấy YKVB

2.     - Tờ trình của HĐQT

3.     - Hợp đồng sáp nhập

4.     - Điều lệ

5.     - Dự thảo NQ ĐHĐCĐ