EN|VN

Thông báo về ngày chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

20-04-2019


Tập đoàn Vingoup – Công ty CP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán:               Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Mã chứng khoán:                VIC

Loại chứng khoán:              Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                            10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:                     HOSE            

Ngày đăng ký cuối cùng:    03/05/2019

1. Lý do và mục đích:       Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/5/2019 đến ngày 20/6/2019  (thời gian họp chính thức sẽ được Tập đoàn Vingroup gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup

Trân trọng!

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Quang